زمان مطالعه : ۲ دقیقه

روش حذف ویروس New Folder.exe بدون نرم افزار جانبی که از معروفترین نوع ویروس است، موضوع این مقاله می باشد.
نرم افزار های زیادی برای حذف ویروس New Folder.exe ایجاد شده اند که ممکن است هر کدام قصد دیگری داشته باشند اما در این مقاله یاد خواهید گرفت که با روش های ساده سیستم خود را از این ویروس ها پاک سازی کنید.

برخی از روش شناسایی ویروس New Folder.exe

  • ویروس New Folder.exe فایل های اصلی را پنهان می کند و فایل هایی همنام با پسوند EXE ایجاد می کنند.
  • ممکن است گزینه ی Shutdown را از منوی استارت ویندوز حذف کند.
  • اجرای برنامه های Task Manager، Regedit و Options Folder را غیر فعال می کند.

مراحل حذف ویروس New Folder.exe بدون نرم افزار جانبی

به منوی استارت رفته و command prompt را جستوجو کنید و بعد از باز شدن آن دستواست زیر را به ترتیب طبق تصویر وارد کنید. (لازم به ذکر است به دلبل نبودن ویروس New Folder.exe در سیستم من تمام دستورات Not Found شده است.)

taskkill /f /t /im “New Folder.exe”

taskkill /f /t /im “SCVVHSOT.exe”

taskkill /f /t /im “SCVHSOT.exe”

taskkill /f /t /im “scvhosts.exe”

taskkill /f /t /im “hinhem.scr”

taskkill /f /t /im “blastclnnn.exe”

Steps 1 to remove the New Folder.exe virus without side software-motakhasessho.ir

فعال سازی Task Manager

حال باید Task Manager را با دو دستور رجیستری زیر طبق تصویر فعال کنیم.

reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

Steps 2 to remove the New Folder.exe virus without side software-motakhasessho.ir

فعال سازی Regedit 

برای فعال سازی Regedit  مجددا باید دو دستور زیر را طبق روند قبل وارد کنید.

reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

فعال سازی viewing of hidden files

برای فعال سازی viewing of hidden files مجددا باید شش دستور زیر را طبق روند قبل وارد کنید.

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f

در آخرین قسمت از این مقاله

باید همه ی فایل هایی که در زیر گفته شده راحذف نمایید.

C:\WINDOWS\SCVVHSOT.exe

C:\WINDOWS\SCVHSOT.exe

C:\WINDOWS\hinhem.scr

C:\WINDOWS\system32\SCVHSOT.exe

C:\WINDOWS\system32\blastclnnn.exe

C:\WINDOWS\system32\autorun.ini

C:\Documents and Settings\All Users\Documents\SCVHSOT.exe